Diensten

Diensten

Jaarwerk: Het opmaken van balans en winst- en verliesrekeningen

Covex werkt al jaren vanuit dezelfde basisgedachten:
meten is weten & niet genoteerd is niet gedaan

Onze gedegen dossiers zijn dan ook de basis van elke jaarrekening en/of aangifte. Door het gebruik van een standaard digitaal werkprogramma, dat continu wordt verbeterd, worden die zaken waargenomen, beoordeeld en genoteerd die relevant zijn voor uw financiële verantwoording aan alle betrokkenen. Denk hierbij niet alleen aan de Belastingdienst of uzelf, maar ook aan banken, verzekeraars, Kamer van Koophandel, leveranciers, medewerkers, uw partner, et cetera.

Op basis van de door u gevoerde administratie stellen wij de balans en winst- en verliesrekening samen die voldoet aan de eisen zoals gesteld in Boek 2 van het Burgerlijk wetboek, al dan niet aangevuld met regels vanuit het IFRS, richtlijnen van de jaarverslaggeving en/of fiscale regels.

Aangiften Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting

Op basis van de jaarrekening, aangevuld met overige relevante gegevens stellen wij de aangiften op voor u als belastingplichtige. Wanneer u akkoord gaat met de opgestelde aangifte wordt deze digitaal doorgezonden naar de Belastingdienst.

Voor een nog betere dienstverlening vragen wij altijd digitale kopieën van de opgelegde aanslagen bij de Belastingdienst op. Zo kunnen wij regelmatig voordat u de aanslag in de bus heeft ontvangen al zien dat er een aanslag of beschikking is verzonden.

U kunt ook gebruik maken van onze Horizontaal Toezicht erkenning. Via het convenant tussen NOAB en de Belastingdienst mogen wij, mits gehouden aan specifieke regels aangiften indienen die direct als definitief worden beschouwd. Zo weet u direct hoeveel u terugkrijgt of hoeveel u moet betalen. Dit is dus echt een versnelling en verbetering in het aangifteproces. Vraag hiernaar bij onze adviseurs: vraag@covex.nl of 023-5575320.

Projectcontrolling of programmacontrolling

Projectcontroller
Een projectcontroller houdt zich bezig met het beheersbaar maken en houden van projecten. Zo rapporteren onze controllers aan de directie over de voortgang van het project in relatie tot o.a. tijd, besteding, realisatie, risico’s, scope, kwaliteit voor zover deze zaken herkenbaar, meetbaar en/of beheersbaar zijn.

Programmacontroller
Een programmacontroller overstijgt projecten en zorgt voor het algemeen investeringsmanagement. Belangrijke kerntaken daarin zijn o.m. capaciteits- en liquiditeitsplanning. In nauwe samenwerking met de programmamanager wordt een omspannende beheersing nagestreefd en zal de controller een drijvende spil zijn in het doorrekenen van business cases en de initiële administratieve opstart van projecten.

Covex controllers brengen:

  • duidelijkheid in aanspreeklijnen en projectstructuur
  • heldere, relevante en accurate rapportages
  • taakverlichting projectmanagers, voor optimalisering van hun primaire taken
  • taakverlichting van de administratie om ad hoc structuren te kanaliseren binnen de kaders van de boekhouding

Covex is niet gebonden aan projectsoftware of projectmethodiek. Door de jarenlange ervaring en samenwerking met opleiders denken wij de optimale tussenschakel te vormen tussen project- en lijnmanagement.

Herstructureringen (o.a. fusie, oprichten B.V.’s)

Al eens overwogen om uw onderneming in te brengen in een B.V. of samen met een collega bedrijf in 1 bedrijf op te gaan? Het is niet meer ondenkbaar dat u dit ook kan overkomen. Fusies zijn aan de orde van de dag.

Wij van Covex bieden meer dan zuiver een juridische of boekhoudkundige begeleiding. Samen met u gaan wij stap voor stap door het proces heen. Hierbij zullen wij vooraf met u bespreken welke processen wij voor u zullen begeleiden. Dit is afhankelijk van uw wens, het prijskaartje maar voornamelijk de noodzaak.

Wij hebben talloze bedrijven reeds mogen begeleiden in fusies, inbreng in een B.V., samenwerkingsverbanden en nog veel meer. Een heldere aanpak, duidelijk stappenplan en een organisatie, die de voortgang voor u in de gaten houdt en daar waar nodig zorgt voor aanvullende documenten of begeleiding, zorgt voor een tijdig afgerond geheel.

Covex is echt onafhankelijk en wenst graag te werken met uw relaties. Eventueel aangevuld met leveranciers vanuit onze brede selectie van toeleveranciers.

Bedrijfsadvisering

Vanuit onze brede dienstverlening komen wij regelmatig in aanraking met ondernemers die op een tweesprong staan binnen hun onderneming. Hoe kunnen we verder groeien; Hoe gaan we exporteren; Hoe kunnen we kosten verlagen; Hoe vermijd ik faillissement; en nog veel meer. Uiteraard kunt u als ondernemer dit prima zelf beslissen en regelen. Anders was u niet zover gekomen. Maar het kan vaak helpen om eens met iemand te “sparren” gewoon eens van gedachten te wisselen.

Met diverse ondernemers hebben wij vanuit onze specifieke takken van dienstverlening regelmatig met cliënten overleg. Wij hebben regelmatig onderling contact en kennen uw onderneming. In gemoedelijke sfeer of tijdens een formeel overleg gaan wij graag met u de dialoog aan.

Wij merken regelmatig dat klanten hierdoor sterk geholpen zijn. Vanuit privacy overwegingen vermelden wij hier geen succesverhalen.

Tips

Tips

Vastgoed (1)

Een kredietaanvraag bij een bank kost geld, tijd en veelal worden aanvragen afgewezen zonder reden.

Praat dan ook eens met een bedrijfsmakelaar, vermogende relatie of vermogensbeheerder. Niet alleen banken hebben geld.

Meer tips...

Contact:
Tel+31 (0)23 557 5320
Email: info@covex.nl